Cam Paratoi H: Cadarnhau’r diagram llif ar y safle

Datganiad

Rhaid i chi gadarnhau bod y diagram llif yn gywir a’i fod yn cynnwys yr holl gamau sy’n rhan o’r broses fel y’i hamlinellwyd yng nghwmpas yr astudiaeth (Cam Paratoi C).

Sut i gyflawni’r cam hwn

Dylech gadarnhau bod y diagram llif yn gywir. Rydym yn argymell y dylai rhywun nad yw’n gyfarwydd â’r broses wneud hyn, yn ogystal ag aelodau’r tîm HACCP. O ofyn i rywun nad yw’n gyfarwydd â’r broses i gadarnhau bod y diagram yn gywir, bydd yn edrych arno o’r newydd. Efallai y bydd yn sylwi eich bod wedi hepgor cam o’r diagram.

Gallech ystyried gwneud y pethau a ganlyn:

  • Sicrhau bod y diagram llif yn rhoi darlun cyfredol a chywir o’r broses/modiwl
  • Pennu a yw’r arferion yr un fath ar gyfer pob shifft, staff ar wahanol lefelau, amrywiadau tymhorol, pob patrwm cynhyrchu (e.e. cynhyrchu meintiau mawr a bach)

Dogfennau a chofnodion

  1. Cofnodwch eich bod wedi cael cadarnhad bod y diagram llif yn gywir
  2. Cofnodwch y dyddiad y cawsoch gadarnhad ei fod yn gywir
  3. Cofnodwch pwy sydd wedi cadarnhau bod y diagram llif yn gywir

Rhaid cadw cofnod o’r hen ddiagramau llif.

Adolygu

Rhaid i chi adolygu’r diagram llif a dylech sicrhau ei fod yn gyfoes ac yn gywir bob amser. Dylech ddiwygio’r diagram llif pan fydd y broses yn newid.