MyHACCP

Eich helpu i gynhyrchu bwyd diogel

Mae MyHACCP yn wefan sy’n rhad ac am ddim. Mae hi’n eich arwain drwy’r broses o ddatblygu system rheoli diogelwch bwyd sy’n seiliedig ar egwyddorion Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (Hazard Analysis and Critical Control Point neu HACCP yn Saesneg) fel sy’n ofynnol dan reolau Hylendid Bwyd yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd MyHACCP yn gallu cynhyrchu system rheoli diogelwch bwyd sy’n dangos sut mae eich busnes yn nodi ac yn rheoli unrhyw beryglon a allai ddigwydd yn y bwyd sy’n cael ei brosesu gennych. Mae’r wefan yn cynnig ystod o adnoddau i’ch helpu i gwblhau’r broses, ac mae’r adran "Cymorth" yn helpu i feithrin dealltwriaeth o sut i roi egwyddorion HACCP ar waith.

Pwy fydd yn elwa o’r wefan hon?

Mae MyHACCP wedi’i hanelu at fusnesau gweithgynhyrchu bwyd bach yn y Deyrnas Unedig, ond gallai’r wefan fod yn ddefnyddiol i fusnesau mewn sectorau bwyd eraill hefyd. Mae hyn yn debygol o gynnwys busnesau â 50 o weithwyr neu lai. Nid oes modd i fusnesau bwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig ddefnyddio’r wefan hon.

 

Noder:
Os oes gennych brosesau cynhyrchu bwyd syml ar waith, fel sydd gan y rhan fwyaf o safleoedd manwerthu megis bwytai, caffis a siopau brechdanau er enghraifft, mae’n debygol y bydd pecyn "Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell" yr Asiantaeth yn cynnig dull symlach sy’n diwallu eich anghenion.

Beth nesaf?

  1. Cofrestrwch i agor cyfrif.
  2. Ewch ati i gychwyn y broses MyHACCP o'r dechrau neu ar unrhyw bwynt. Mae modd i chi ddod yn ôl a gorffen y broses ar unrhyw adeg.
  3. Cwblhewch y broses MyHACCP. Gallwch gymryd cip ar y ddogfen sy'n cael ei chynhyrchu ar unrhyw adeg.
  4. Cofiwch argraffu neu lawrlwytho dogfennau'r system rheoli diogelwch bwyd ar ôl eu cwblhau ar gyfer eich cofnodion.