Egwyddor 3: Pennu’r terfynau critigol

Datganiad

Uchafswm neu isafswm y mesur rheoli ar Bwynt Rheoli Critigol er mwyn atal, dileu neu leihau perygl i lefel dderbyniol yw terfyn critigol. Mae’n gwahanu cynnyrch derbyniol (diogel) oddi wrth gynnyrch annerbyniol (anniogel).

Sut i gyflawni’r cam hwn

Pan fyddwch wedi pennu Pwyntiau Rheoli Critigol y cynnyrch/y broses/y modiwl yr ydych yn ei (h)astudio, dylech bennu terfynau critigol ar gyfer y mesur(au) rheoli ar bob Pwynt Rheoli Critigol.

Y gwerth sy’n gwahanu cynnyrch derbyniol (diogel) oddi wrth gynnyrch annerbyniol (anniogel) yw’r terfyn critigol. Rhaid diffinio’r lefel honno’n glir.

Dylech bennu terfynau critigol ar gyfer y mesur rheoli ac nid ar gyfer y perygl. Dylech sicrhau:

 • Bod modd eu mesur
 • Bod modd arsylwi arnynt
 • Bod modd eu monitro mewn “amser real” (yn gyflym)

Caiff rhai terfynau critigol eu diffinio:

 • Mewn deddfwriaeth
 • Yng nghanllawiau a chodau ymarfer y diwydiant

Gallwch bennu terfynau critigol eraill:

 • Drwy gasglu data arbrofol yn ystod treialon
 • Drwy gael cyngor gan arbenigwyr sy’n meddu ar wybodaeth arbenigol

Ymhlith y meini prawf a ddefnyddir yn aml i bennu terfynau critigol mae:

 • Tymheredd
 • Amser
 • Lefel lleithder
 • pH (lefel asidedd)
 • Aw (lefel y dŵr sydd ar gael i gynorthwyo perygl fel bacteria i dyfu)
 • Dadansoddiadau cemegol
 • Y clorin sydd ar gael
 • Data goddrychol e.e. asesiadau/arsylwadau gweledol. O ran paramedrau sy’n dibynnu ar y synhwyrau, fel ymddangosiad a gwead y cynnyrch, bydd angen canllawiau clir ynghylch y gofynion er mwyn cydymffurfio, gan bennu arferion neu weithdrefnau neu ddarparu delweddau enghreifftiol (e.e. lluniau) o’r hyn sy’n dderbyniol. 

Yn ychwanegol at y terfynau critigol, bydd rhai busnesau’n pennu lefelau targed.

Terfyn critigol: Maen prawf sy’n gwahanu cynnyrch derbyniol (diogel) oddi wrth gynnyrch annerbyniol (a allai fod yn anniogel).

Lefel darged: Gwerth a bennwyd ymlaen llaw ar gyfer y mesur rheoli y dangoswyd ei fod yn dileu perygl ar Bwynt Rheoli Critigol.

Goddefiant: Y gwerth rhwng y lefel darged a’r terfyn critigol.

Gwyriad: Methiant i gyrraedd terfyn critigol.

Enghraifft:

Dogfennau a chofnodion

Mae angen i chi gofnodi sut y bu i chi bennu’r terfyn critigol (gan gynnwys unrhyw ffynonellau gwybodaeth neu ddata a ddefnyddiwyd gennych).

Adolygu

Dylech bennu dyddiad i adolygu’r egwyddor hon, a dylech sicrhau bod adolygiad yn cael ei sbarduno os bydd unrhyw newid yn digwydd o fewn y cwmni neu os bydd gwybodaeth newydd ar gael (e.e. deddfwriaeth, perygl newydd yn dod i’r amlwg). Gweler Egwyddor 6.