Egwyddor 2: Pennu’r Pwyntiau Rheoli Critigol

Datganiad

Cam lle gellir rhoi mesur rheoli ar waith yw Pwynt Rheoli Critigol, ac mae’n hanfodol i atal neu i ddileu perygl diogelwch bwyd neu i leihau’r perygl i lefel dderbyniol.

Sut i gyflawni’r cam hwn

Mae’n hollbwysig eich bod yn pennu’r Pwyntiau Rheoli Critigol yn gywir i sicrhau eich bod yn rheoli diogelwch bwyd yn effeithiol. Bydd nifer y Pwyntiau Rheoli Critigol mewn proses yn dibynnu ar ba mor gymhleth yw’r broses ei hun ac ar gwmpas yr astudiaeth (e.e. ychydig o wahanol fathau o beryglon neu nifer o wahanol fathau o beryglon).

Dylech bennu’r Pwyntiau Rheoli Critigol ar sail eich profiad a’ch barn. Gallech ddefnyddio coeden benderfynu i’ch helpu i wneud hynny.

Os ydych yn dewis defnyddio coeden benderfynu

Mae sawl gwahanol math o goeden benderfynu ar gael. Yn MyHACCP, gallwch ddefnyddio coeden benderfynu Codex neu goeden benderfynu Campden BRI, ond nid oes rhaid i chi ddefnyddio un o’r ddwy goeden hyn. Gallwch ddefnyddio coeden benderfynu o’ch dewis chi. Mae rhai busnesau’n creu eu coeden benderfynu eu hunain.

O dan goeden benderfynu Campden BRI, ni fydd camau yn y broses lle mae’r peryglon yn cael eu rheoli’n effeithiol gan ofynion hylendid bwyd hanfodol yn cael eu dynodi fel Pwyntiau Rheoli Critigol. O ddefnyddio’r goeden hon, felly, bydd gennych lai o Bwyntiau Rheoli Critigol na phe baech yn defnyddio coeden benderfynu Codex. Bydd angen i chi sicrhau bod eich gofynion hylendid bwyd hanfodol wedi’u datblygu a’u rhoi ar waith, a’u bod yn cael eu cynnal, i sicrhau eich bod yn parhau i gynhyrchu bwyd diogel. Er enghraifft, o gymryd perygl ffisegol gwydr a dilyn ei drywydd drwy’r ddwy goeden benderfynu, bydd y goeden Codex yn pennu ei fod yn Bwynt Rheoli Critigol ond ni fydd coeden Campden BRI yn gwneud hynny, ar yr amod bod gofynion hanfodol effeithiol ar waith i’w reoli.

Defnyddio coeden benderfynu (Codex neu Campden BRI) yn MyHACCP 

Dylech gymhwyso’r goeden benderfynu HACCP (pa un bynnag rydych chi’n ei defnyddio) i bob perygl ym mhob cam yn y broses. Bydd gofyn i chi gofnodi’ch atebion i’r cwestiynau. Bydd coeden benderfynu Campden BRI yn gofyn 6 chwestiwn: C1, C2, C2a, C3, C4, C5 a bydd coeden benderfynu Codex yn gofyn 5 cwestiwn: C1, C1a (Sylwch: nid oes rhif ar y goeden i ddynodi C1a "A oes angen rheolaeth yn y cam hwn er diogelwch?"), C2, C3, C4.

Os byddwch yn defnyddio Coeden Benderfynu Codex, gall y canllawiau a ganlyn ynghylch pob cwestiwn eich helpu.

  • C1. A oes mesur(au) rheoli ataliol ar gael? Mae hyn yn cyfeirio at fesurau rheoli.
  • C2. A fwriedir i’r cam hwn ddileu’r perygl neu leihau’r tebygolrwydd y bydd y perygl yn digwydd i lefel dderbyniol? Mae hyn yn cyfeirio at y cam yn y broses (nid y mesurau rheoli).
  • C3. A allai’r perygl(on) a bennwyd achosi halogiad tu hwnt i lefel dderbyniol/lefelau derbyniol neu a allai/allent gynyddu i lefelau annerbyniol? Meddyliwch am hyn yn nhermau "pe baech yn colli rheolaeth".
  • C4. A fydd cam dilynol yn dileu’r perygl(on) a bennwyd neu’n lleihau’r tebygolrwydd y bydd y perygl(on) yn digwydd i lefel dderbyniol? Mae hyn yn gofyn a oes cam arall yn y broses yn ddiweddarach yn y diagram llif a fydd yn dileu’r perygl(on) a bennwyd neu’n lleihau’r tebygolrwydd y bydd y perygl(on) yn digwydd i lefel dderbyniol.

Dylech gadw cofnod o’r goeden benderfynu yr ydych yn ei defnyddio a’ch cyfiawnhad dros eich ateb i bob cwestiwn.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch yr ateb i unrhyw gwestiwn, dylech ystyried y sefyllfa waethaf bosib hyd nes bod gennych dystiolaeth sy’n dangos fel arall.

Os na chaiff unrhyw Bwyntiau Rheoli Critigol eu pennu, dylech ailedrych ar y goeden benderfynu a ddefnyddiwyd gennych neu’ch atebion i gwestiynau’r goeden benderfynu, oherwydd nid yw’n debygol y bydd y gofynion hanfodol yn mynd i’r afael â’r holl faterion penodol sy’n gysylltiedig â’r cynnyrch/y broses.

Dogfennau a chofnodion

Os ydych yn defnyddio’ch profiad a’ch barn i bennu a yw’r mesur i reoli perygl yn Bwynt Rheoli Critigol ai peidio, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi eich profiad a’r rhesymau dros eich barn i ddarparu tystiolaeth ar gyfer eich proses benderfynu.

Os ydych yn defnyddio coeden benderfynu ac eithrio coed penderfynu Codex neu Campden BRI, dylech gadw copi o’r goeden benderfynu a ddefnyddiwyd gennych.

Adolygu

Dylech bennu dyddiad i adolygu’r egwyddor hon, a dylech sicrhau bod adolygiad yn cael ei sbarduno os bydd unrhyw newid yn digwydd o fewn y cwmni (e.e. newid i’r broses, y cynhwysion, y cynnyrch, y dechnoleg). Gweler Egwyddor 6 i gael rhagor o fanylion.