Egwyddor 1.3: Pennu’r mesurau rheoli ar gyfer pob perygl

Beth yw ystyr hyn?

Camau a gaiff eu cymryd a/neu weithgareddau a gaiff eu cyflawni i atal, i ddileu neu i leihau perygl a bennwyd gennych yw mesurau rheoli.

Sut i gyflawni’r cam hwn

Dim ond peryglon sylweddol (h.y. y peryglon hynny â sgôr uwch na’r sgôr drothwy a bennwyd gennych) a fydd yn symud yn eu blaenau i’r cam hwn.

Ar gyfer pob perygl sylweddol, dylech gofnodi pa gamau y byddwch yn eu cymryd a/neu pa weithgareddau y byddwch yn eu cyflawni i atal, i ddileu neu i leihau’r perygl i lefel dderbyniol.

Yn aml, bydd pobl yn drysu rhwng mesurau rheoli a gweithgareddau monitro. Mae gweithgareddau monitro’n cael eu cyflawni i gadarnhau bod y mesur rheoli a roddwyd ar waith i reoli’r perygl yn gweithio. Isod, fe welwch ddiffiniadau’r termau "mesur rheoli" a "monitro" i’ch helpu i ddeall y gwahaniaeth:

Mesur rheoli: Unrhyw gam neu weithgarwch i atal neu i ddileu perygl diogelwch bwyd neu i’w leihau i lefel dderbyniol.

Monitro: Y weithred o gynnal dilyniant penodedig o arsylwadau neu fesuriadau i asesu p’un a yw Pwynt Rheoli Critigol dan reolaeth.

  • Gall fod angen rhoi mwy nag un mesur rheoli ar waith i reoli perygl penodol yn effeithiol. Gweler Cam 15 yn Nhabl 1.

  • Gall un mesur rheoli reoli mwy nag un perygl. Er enghraifft, yng Ngham 10 yn Nhabl 1, gall tymheredd yr olew a’r cyfnod ffrïo fod yn fesur rheoli effeithiol i leihau Salmonela a Campylobacter.
  • Nid yw mesurau rheoli bob amser yn cael eu cyflawni yn ystod y cam yn y broses lle mae’r perygl yn digwydd. Er enghraifft, efallai mai’r perygl yng Ngham 1 yw "presenoldeb metel mewn deunydd crai gan y cyflenwr". Gall fod sawl mesur rheoli ar gyfer y perygl hwn, gan gynnwys defnyddio cyflenwyr cymeradwy yn unig, neu gyflenwi at safon y cytunwyd arni. Bydd y mesurau rheoli hyn yn ymddangos yng Ngham 1, ond bydd y mesur rheoli "system effeithiol i ganfod ac i wrthod metel" yng Ngham 15 hefyd yn fesur rheoli ar gyfer y perygl hwn.

Tabl 1: Tabl sy’n dangos perygl a bennwyd mewn cam yn y broses, y rheswm tebygol drosto, y mesurau i reoli’r perygl, a sut y byddant yn cael eu monitro.

Rhif y cam yn y broses

Cam yn y broses

Y perygl a’r rheswm posibl drosto

Mesur rheoli

Monitro

10

Ffrïo dwfn

Bacteria’n goroesi yn sgil tangoginio: tymheredd yr olew’n rhy isel neu’r cyfnod ffrïo’n rhy fyr

Pennu tymheredd yr olew a’r cyfnod ffrïo

Gwirio’r cynnyrch cyntaf ar ddechrau’r shifft i sicrhau bod tymheredd yr olew’n cael ei fesur yn barhaus, gwirio bob 30 munud ar ôl hynny a gwirio cynnyrch olaf y shifft

Defnyddio amserydd â larwm pan fydd pob swp yn cael ei roi yn y ffrïwr

15

Canfod metel

Cyflwyno metel o beiriannau sydd wedi torri 

System effeithiol i ganfod ac i wrthod metel

Gwneud gwiriadau canfod metel ar ddechrau rhediad, ar ddiwedd rhediad a phob 20 munud. Caiff y gwiriadau eu cyflawni gan ddefnyddio teclynnau 1.5mm fferus, 2.0mm anfferus a 3.0mm dur gloyw a bydd y peiriant canfod metel yn gallu canfod a gwrthod pob un ohonynt

     

Gofyniad hanfodol i gyflawni gwaith cynnal a chadw ataliol a gynlluniwyd

Byddwn yn cyflawni gwaith cynnal a chadw arferol yn unol â gweithdrefn cynnal a chadw ataliol a gynlluniwyd PPM01

     

Hyfforddiant hanfodol

Yr holl staff sy’n defnyddio ac yn gwirio’r peiriant canfod metelau